ØKONOMISK STØTTE


I Norwegian Karate Association har vi ulike støtteordninger for både medlemsklubber, dommere og enkeltmedlemmer. Kriterier for å motta økonomisk støtte fra organisasjonen finner dere under her.


10 STØTTEORDNINGER DET KAN SØKES PÅ!


Klubbstøtte. Vanskeligstilte barn og unge. Lavterskeltilbud i forbindelse med alle termin fastsatte aktiviteter i organisasjonen. Medlemsklubbene må strebe etter å ha et system som fanger opp og støtter vanskeligstilte barn og unge blant medlemsmassen. Norwegian Karate Association støtter økonomisk målrettede tiltak.  Maks tildeling er kr. 4.000.-


Klubbstøtte. Integreringstiltak minoriteter. Gjøre det enkelt for flyktninger og minoriteter å ta del i aktivitetene i medlemsklubbene gjennom f.eks. egne kurs og gode støtteordninger som hindrer utenforskap. Norwegian Karate Association støtter økonomisk målrettede tiltak.  Maks tildeling er kr 4.000.-


Klubbstøtte. Medlemsklubber kan søke om økonomisk støtte til instruktører godkjent av Norwegian Karate Association teknisk komitè v/sjefsinstruktør. ** Budsjett for arrangementet legges ved søknad. Maks tildeling er kr. 3.000.-


Klubbstøtte. Flere medlemsklubber kan sammen søke om økonomisk støtte til instruktører godkjent av Norwegian Karate Association teknisk komitè v/sjefsinstruktør til et fellesarrangement. ** Budsjett for arrangementet legges ved søknad. Maks tildeling er kr. 3.000.- pr. klubb begrenset oppad til kr. 15.000.-


Klubbstøtte. Medlemsklubber som ikke har medlemmer med graderingslisens kan søke om økonomisk støtte til instruktør godkjent av Norwegian Karate Association teknisk komitè for å foreta gradering. **  Maks tildeling er kr. 3.000.-


6   Klubbstøtte. Medlemsklubber kan søke om støtte til kurs av TK kan søke om økonomisk støtte til å dekke reisekostnader. Gjelder ikke for hovedinstruktører på Honbu Dojo kurs. Maks tildeling er kr. 2.500.-


7  Ny klubb? Ønsker du å starte ny medlemsklubb i Norwegian Karate Association kan man søke om økonomisk støtte til formålet. Maks tildeling er kr. 25.000.-


Enkeltmedlemmer kan søke om støtte til gasshukuer som forberedelser til høyere dangrader. Plan for forberedelsene må legges ved søknaden. Maks tildeling  er kr. 2.500.-


Støtte til dommere. Dommere som har gyldig nasjonal lisens kan søke om støtte til reise og opphold i forbindelse med deltakelse som dommer i nasjonale stevner i regi av Norwegian Karate Association. Maks tildeling er kr 2.500.-


10   Støtte til dommere. Dommere som har gyldig internasjonal lisens A,B,C, eller D kan søke om støtte til reise og opphold i forbindelse med deltakelse som dommer til internasjonale konkurranser.  Det forutsettes at man reiser sammen med resten av delegasjonen. Maks tildeling er kr 4.000.-


** Felles for alle klubber som mottar økonomisk støtte fra Norwegian Karate Association til arrangement er at disse bør invitere andre medlemsklubber til arrangementet.


Økonomisk støtte deles ut i henhold til den årsmøtevedtatte tilskuddspotten.

Søknader behandles fortløpende på styremøter (se når neste styremøte er her) og innvilget støttebeløp avhenger av antall søknader og kan om nødvendig avkortes.

Søknader kan sende forskuddsvis eller etterskuddsvis, men må være styret i hende senest innen 30 dager etter gjennomført arrangement.


Spørsmål og tilskuddsordningene eller søknad sendes til: styret@norwegiankarateassociation.no